KKU Volleyball Academy จับมือ สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี พัฒนาทักษะนักกีฬาต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

วันอังคาร ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30-13.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี โดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี กล่าวสรุปการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายปานชัย บวรรัตนปราณ ประธานสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี ผู้ร่วมเป็นเกียรติในงานประกอบด้วย ผู้บริหารสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี ภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัด และทีมผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนที่ลงนามนามความร่วมมือทางด้านกีฬา ผู้บริหาร บริษัท เอไอเอ จำกัด ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นศูนย์ฝึกเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชนหญิงให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเกิดกำลังในการส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดด้วยปณิธานร่วมกันในการสร้างคน สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดขอนแก่น และสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับใช้ประเทศชาติ  ซึ่งสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี (ภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัด)  มีปณิธาน และความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน จึงได้เกิดการลงนามความร่วมมือกันขึ้น 

รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของงานว่า “เป็นความร่วมมือกันพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงภายใต้สโมสร ฯ ในรูปแบบของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมส่งเสริมให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงภายใต้โครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักกีฬาโดยเป็นการสรรหาเลือกเฟ้นนักกีฬาวอลเลย์บอลมีขีดความสามารถและมีความพร้อมในการต่อยอดเข้าการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลสังกัดสโมสร และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นได้ตกลงร่วมกัน”

“เนื่องจาก โครงการ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ฝึกเพื่อบ่มเพาะ และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชนหญิงให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการส่งเสริมด้วยหลักต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เกิดความสมบูรณ์ และยั่งยืนให้กับระบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนากีฬา พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืนนั้น การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือซึ่งกันและกัน กับสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี ซึ่งเป็นสโมสรฯ ชั้นนำในแนวหน้าของกีฬาวอลเลย์บอลระดับมืออาชีพของประเทศไทย และสร้างเกียรติประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี มีความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล ในการสร้างคน สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดขอนแก่น และสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง และยังเป็นการแสดงบทบาทและความมุ่งมั่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ในวันนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกัน สนับสนุน ส่งเสริม พึ่งพาอาศัย โดยมีเป้าหมาย ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น เชื่อมโยงใยสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการผลึกพลังของ 2 องค์กรชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น เพื่อจับมือกันในการพัฒนาระบบของกีฬาวอลเลย์บอล ให้เกิดการเติมเต็มและสมบูรณ์ตลอดทั้งระบบในการสร้างและพัฒนาคน พัฒนากีฬา พัฒนาสโมสร พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จนไปถึงการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและรับใช้สังคม ประเทศชาติ ผ่านกีฬาวอลเลย์บอล ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน จากระดับมือสมัครเล่น ไปสู่ระดับอาชีพ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

นายปานชัย บวรรัตนปราณ กล่าวว่า “วันนี้ผมปลื้มใจและปีติที่การเดินทางของ “สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี” ได้มาร่วมบรรจบกับ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลังศึกษาข้อมูลพบว่าภาคอีสานมีเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวและสังคมจนกลายเป็นกลุ่มเปราะบาง และต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่ง และเมื่อยื่นมือเข้าช่วยเหลือเยาวชนเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จและเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ ‘วอลเลย์บอล’ เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะให้เยาวชนเหล่านั้นได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ วันนี้จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมผนึกกำลังในการเปิดพื้นที่และสนับสนุนกีฬาดี ๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อดังต่อไป”
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี “ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี มีสาระสำคัญ ในความร่วมมือด้านการดูแลรับผิดชอบสโมสรมหาวิทยาลัยขอนแก่น – ขอนแก่นสตาร์ วอลเลย์บอล คลับ ด้านงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2571 มีความร่วมมือด้านการบริหารสโมสรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ วอลเลย์บอล คลับ และความร่วมมือด้านการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ และการสื่อสารทางการตลาดร่วมกัน”

ผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือ และการตลาด โครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ลงนามเป็นพยาน ด้านฝ่ายสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี ผู้ลงนาม ได้แก่ นายปานชัย บวรรัตนปราณ ประธานสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี โดยมี นายโชคชัย คุณวาสี รองประธานสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลมเกลียว มาเวียง ผู้อำนวยการสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี และนายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์ ผู้ฝึกสอนสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี ร่วมลงนามเป็นพยาน

ข่าว : วัชรา น้อยชมภู
ภาพ : ผานิต ฆาตนาค

Loading

Related posts:

Max MuayThai World Champion 2013 : ชกกันเลือดสาดกระจาย ความมันส์เต็มร้อย
พร้อมกันหรือยัง กับการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น ต้านยาเสพติด คัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
VTL2015 นัด 4 กรุงเทพฯ แพ้ ไอเดีย ขอนแก่น 0-3 เซท "กลับมาชนะอีกครั้ง หลังช็อตนัดที่แล้ว"
ประกาศ!!! 16 ก.ค. นี้ คัดเลือกตัวแทน นักกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16-17 ปี จังหวัดขอนแก่น
ทีเร็กซ์เฉือนจงอาง คว้าแชม์ "KKU Super Cup 2019" ฟุตบอลการกุศล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วอลเล่ย์บอล ไทยแลนด์ลีก 2013 นัดที่ 3 ไอเดีย-ขอนแก่น 3 - 0 ซัยโจเด็นกิ-นครนนทบุรี
จงอางพันธุ์ล่าแต้ม 2019 พร้อมฉกทุกทีมใน ไทยลีก 3
เก็บตกภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต “JAONAAY แอบบอกรัก TOUR 2018” ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ข...
VTL2015 นัด 10 "เรดไดโนฟอร์มหลุดพ่ายโคราชคาบ้าน" ไอเดียขอนแก่น 1-3 นครราชสีมาวีซี (27-25,22-25,25-27...

Comments แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments